Sisäilmaongelma Kiinteistölakimies

Tjänster för företag

Rådgivningstjänster för fastighetsbolag och disponenter

Utmaningar i fråga om fördelningen av underhållsansvar, tolkningen av bolagsordningen eller till exempel de ändringar som är…

Lue lisää

Fastighets- och bostadsaktieaffärer

Våra jurister bistår och företräder företagskunder i bostads- och fastighetsaffärer, i frågor kring boende och uthyrning…

Lue lisää

Ett bostadsaktiebolags tvister

Vi bistår disponenter och styrelser i juridiska frågor i anslutning till tvister, vid behov till och med skadestånd. Vi löser…

Lue lisää

Ett byggföretags tvister

I byggaffärsverksamhet ligger avtalsteknisk kontroll och riskprognostisering i alla parters intresse. Trots omsorgsfullt…

Lue lisää

Fastighetsförmedlare

Vi bistår fastighetsförmedlare såväl med att upprätta köpebrev och tolka avtal som med eventuella ersättningsanspråk och…

Lue lisää

Planläggnings- och markanvändningsfrågor

Att kunna hantera de juridiska utmaningarna och avtalen i anslutning till fastighetsutveckling är nödvändigt för att ett…

Lue lisää