Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, GDPR) mukaan velvollisuus tiedottaa selkeällä tavalla rekisteröityjä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja asianmukaisia järjestelmiä. Tämä seloste täyttää tiedonantovelvoitteen.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kiinteistölakimies Group Oy

Yhteystiedot:

Verkkosivut: https://kiinteistolakimies.fi 
Osoite: Käsityöläiskatu 4 a, 20100 Turku
Y-tunnus: 3139110-4
Puhelin: 020 752 8409
Sähköposti: info@kiinteistolakimies.fi

Tietosuojaa koskevat yhteydenotot:

Sähköposti: tietosuoja@kiinteistolakimies.fi

Rekisterin nimi

Kiinteistölakimies Group Oy:n, Kiinteistölakimies Suomi Oy:n ja Kiinteistölakimies Suomi Uusimaa Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
– Sopimukseen perustuva asiakassuhde
– Lakisääteiset velvoitteet

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

– Toimeksiantajan antaman tehtävän hoitaminen
– Laskutus
– Asiakkaiden, toimeksiantajien ja muiden sidosryhmien tunnistaminen ja käyttö rekisterinpitäjää koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot

-nimi
-henkilötunnus
-osoite
-sähköposti
-puhelinnumero

Asiakastiedot

-sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot
-asiointikieli
-laskutukseen liittyvät tiedot
-tiedot asiakkaan tilaamista palveluista

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa, joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR-mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä, miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Kiinteistölakimies Group Oy

Käsityöläiskatu 4 a

20100 Turku

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen edellyttää tunnistautumista.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, esimerkiksi väestörekisteristä, kaupparekisteristä, yritys- yhteistietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Keräämme vain toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa edelleen:

– Viranomaisille tai tuomioistuimille rekisterinpitäjään kohdistuvien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

– Perintätoimistoille, viranomaisille tai tuomioistuimille saatavien perimiseksi

– Viranomaisille, tuomioistuimille ja muille tahoille toimeksiantojen hoitamisen edellyttämässä laajuudessa

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai siihen on muu velvoite.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä Kiinteistölakimies Group Oy ja Kiinteistölakimies Suomi Oy, Kiinteistölakimies Suomi Uusimaa Oy sekä näiden työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön säännöksiä. Sähköisesti säilytettävät tiedot ovat tietokannoissa, joihin on pääsy vain asiaa käsittelevillä työntekijöillä. Tietokantoja suojataan ulkopuolisilta salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla.

Manuaalinen aineisto säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa. 

Turussa 29.10.2020

Kiinteistölakimies Group Oy