Rakennuksen kosteusvaurio on myyjän vastuulla oleva terveyshaitta

Kiinteistön tai asunnon kaupassa ostaja voi vaatia hinnanalennusta rakennuksen kosteusvaurion perusteella, vaikka kosteus ei olisi aiheuttanut rakenteen mikrobivaurioitumista.

Korjaamaton kosteusvaurio voi aiheuttaa sisäilmaongelman ja terveyshaittaa, joten kosteusvaurio on aina korjattava. Esimerkiksi maakellarin haju on osoitus aistinvaraisesti havaitusta terveyshaitasta.

Jos asunnossa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Myös asunnossa esiintyvä maakellarin haju on osoitus aistinvaraisesta havaitusta terveyshaitasta.

Kiinteistön tai asunnon kaupassa ostaja voi vaatia hinnanalennusta rakennuksen kosteusvaurion perusteella, vaikka kosteus ei olisi aiheuttanut rakenteen mikrobivaurioitumista.

Korjaamaton kosteusvaurio voi aiheuttaa sisäilmaongelman ja terveyshaittaa, joten kosteusvaurio on aina korjattava.

Kiinteistön tai asunnon myyjä vastaa myymänsä kiinteistön laatuvirheistä, myös rakennuksen korjaamattomasta kosteusvauriosta. Edellytyksenä maakaaren mukaan on se, että virheellä on merkitystä. Aivan vähäpätöisistä ja merkityksettömistä virheistä kiinteistön tai asunnon ostajalla ei ole oikeus saada hinnanalennusta.

Lue myös: Kreosootti voi oikeuttaa kaupan purkuun

Mikäli virhe on oleellinen, ostaja voi vaatia myös kaupan purkua ja maksetun kauppahinnan palauttamista.

Ostajan selonottovelvollisuuden laiminlyönti ja myyjän vastuu helposti havaittavasta kiinteistön virheestä (kosteusvaurio)

Ostajat olivat useampaan kertaan ennen kauppaa tarkastaneet omakotitalon eivätkä halunneet erillistä kuntotarkastusta.

Koska ostaja on omalta osaltaan toiminut huolimattomasti kieltäytyen myyjän ehdottamasta kuntotarkastuksesta sekä jättänyt huomioimatta helposti havaittavan alakerran seinän kosteusvaurion, ostajilla oli vastuu myöhemmin havaituista virheistä ja niiden aiheuttamista korjauskustannuksista. 

Lisäksi ostajalla oli ollut käytettävänään rakentamisalan asiantuntemusta asunnon tarkastuksissa. 

Ostajat olivat laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa eikä reklamoitu virhe ollut niin merkittävä, että myyjälle syntyisi sen johdosta velvollisuus suorittaa ostajalle hinnanalennusta.

Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Ostajan tekemän reklamaation mukaan talon takapihan salaojaputki oli asennettu väärin. Ostaja kuitenkin on uusinut talon kaikki salaojat ja vaati korjauskustannuksia myyjältä. 

Myyjän mukaan kaikkien salaojien uusiminen oli korottanut talon arvoa siitä, mitä ainoastaan väärin asennetun salaojan uusiminen olisi kustantanut.

Kellarikerroksen seinään oli syntynyt kosteusvaurio, joka oli alkanut kuivua, kun salaoja oli korjattu. Myyjän mukaan millekään muulle kuin kellarikerroksen yläpihan puoleiselle seinälle ei ollut aiheutunut vahinkoa, josta myyjä voisi olla vastuussa.

Koska myyjän vastuulla voi olla vain merkityksellisten virheiden johdosta suoritettava hinnanalennus, myyjä ei ole vastuussa kaikkien salaojien uusimisesta ja tämän johdosta syntyneestä kiinteistön tasonparannuksesta.

Kellarikerroksen seinän vesivaurio olisi myös ollut ostajan tavanomaisessa tarkastuksessa havaittavissa ennen kauppaa. Salajan virheestä ei ollut syntynyt merkittävää vauriota talon rakenteille. Maakaaren mukaan ostaja ei voi vedota virheeseen, jos se olisi voitu havaita ennen kauppaa.

Ostajat olivat useampaan kertaan ennen kauppaa tarkastaneet omakotitalon eivätkä halunneet erillistä kuntotarkastusta. 

Koska ostaja on omalta osaltaan toiminut huolimattomasti kieltäytyen myyjän ehdottamasta kuntotarkastuksesta sekä jättänyt huomioimatta helposti havaittavan alakerran seinän kosteusvaurion, ostajilla oli vastuu myöhemmin havaituista virheistä ja niiden aiheuttamista korjauskustannuksista. Lisäksi ostajalla oli ollut käytettävänään rakentamisalan asiantuntemusta asunnon tarkastuksissa.

Ostajat olivat laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa eikä reklamoitu virhe ollut niin merkittävä, että myyjälle syntyisi sen johdosta velvollisuus suorittaa ostajalle hinnanalennusta.

Lue seuraavaksi: Kosteusvaurio katossa tai yläpohja homeessa? Toimi nopeasti

Lue seuraavaksi: Kosteusvahinko asuntokaupan virheenä

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.