Välitysliike vastaa antamistaan ja antamatta jättämistään tiedoista

Mistä tiedoista välitysliike vastaa asunnon tai kiinteistön ostajalle? Kiinteistölakimies kertoo.

Välityslain 7 §:n 1 momentin mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Lain 9 §:n 2 momentin mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen saamat 9 §:ssä tarkoitetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on lain 11 §:n mukaan varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Välitysliikkeen on lain 10 §:n mukaan ennen kaupan päättämistä esitettävä kiinteistöstä mm. asiakirjat, jotka osoittavat kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja rasitteet sekä kiinteistön käyttöä koskevat rajoitukset.

Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuutta ei ole rajattu koskemaan vain kaupan kohteen ominaisuuksia. Välitysliikkeellä on myös ostajalle annettavia tietoja koskeva selonottovelvollisuus. Välitysliikkeen on tiedot saadakseen tutustuttava kohteeseen ja hankittava tietoja ulkopuolisilta tahoilta. Jos tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa, välitysliikkeen on ilmoitettava vastapuolelle, ettei tietoa ole voitu tarkistaa. Tällaisia ovat tiedot esim. kaupan kohteessa tehtyjen korjausten ajankohdista ja ilmoitus tietojen tarkistamattomuudesta tulee välityslain esitöiden mukaan tehdä esimerkiksi myyntiesitteessä niin näkyvästi, ettei se voi jäädä huomaamatta, mikäli ostaja perehtyy kyseiseen esitteen kohtaan.

Välittäjä vastaa huolimattomuudestaan myös asunnon ostajalle

Myös toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Välitysliikkeen on korvattava se määrä, jonka ostaja on maksanut kohteesta liikaa välitysliikkeen virheen vuoksi.

Välityslain 14 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Välitysliikkeen on korvattava se määrä, jonka ostaja on maksanut kohteesta ”liikaa” välitysliikkeen virheen vuoksi. Ratkaisussa KKO 2001:121 kiinteistönvälittäjän virheestä aiheutuneeksi vahingoksi katsottiin se määrä, jonka verran ostajien asunnosta maksama kauppahinta oli ollut asunnon arvoa suurempi.

Asiakirjat ja muu selvitys on annettava niin hyvissä ajoin, että ostajalle jää kohtuullinen aika tutustua asiakirjoista ilmeneviin tietoihin. Hyvä välitystapa edellyttää, että välitysliike tarvittaessa myös selittää ostajalle asiakirjoista ilmenevien keskeisten seikkojen merkityksen.

Aina välittäjä ei ole antanut ostajalle kaikkia tietoja esimerkiksi taloyhtiössä tehdyistä korjauksista tai tulevista korjaustarpeista. Tiedot on voitu antaa myös niin myöhään, ettei ostajalla ole ollut mahdollisuutta tietoihin perehtyä.

Välittäjä vastaa yhteisvastuullisesti myyjän kanssa antamatta jätetyistä tiedoista. Myös hyvä välitystapaa koskevissa ohjeissa on lukuisia välittäjän vastuuseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Hyvään välitystapaan kannattaa vedota kaikissa tilanteissa, joissa vedotaan kiinteistönvälittäjän vastuun toteutumiseen.

Vastuun aiheuttaa välitysliikkeen virheellinen menettely

Välityslain mukaan kiinteistövälittäjä vastaa kiinteistökaupassa antamistaan virheellisistä tiedoista. Sekä ostajalle että myyjällä on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Välitysliike vastaa suhteessa omaan toimeksiantajaan (yleensä myyjä) sekä suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen, johon ei välitysliikkeellä ole sopimussuhdetta (yleensä ostaja)

Vahingonkorvausvastuusta säädetään välityslaissa (laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä).

Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen. Välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa tässä laissa säädettyä tai se ei vastaa sitä, mitä toimeksiantajan kanssa voidaan katsoa sovitun.

Vastuu toimeksiantajan vastapuolelle (yleensä ostaja) syntyy, jos vahingon on aiheuttanut välityslikkeen virheellinen menettely. Todistustaakka on käänteinen eli kun ostaja on näyttänyt toteen syntyneen vahingon, välitysliikkeen on näytettävä toteen, että sen toiminta on ollut huolellista.

Jos toimeksiantaja joutuu maksamaan korvausta vastapuolelle välitysliikkeen virheen johdosta, korvauksen voi saada siinä määrin takaisin, kun välitysliike olisi jäänyt yksin vastuuseen vahingosta, jos korvausta olisi siltä vaadittu.

Myyjällä on velvollisuus antaa välitysliikkeelle kaikki kaupan kannalta vaikutukselliset tiedot, ja välitysliikkeen velvollisuus on antaa ne ostajalle. Tietojenhankintatavat ovat mm. myyntisopimuksen selostusliite, välittäjän kohteessa pitämä katselmus, kohteen muut asiakirjat.

Välittäjän on verrattava saatuja tietoja omiin havaintoihin. Jos näissä on ristiriita, välitysliikkeelle syntyy erityinen selonottovelvollisuus tällaisiin seikkoihin.

Kiinteistöstä saadut tiedot on siirrettävä myyntiesitteeseen, joka ehdottomasti kannattaa lisätä myös asunnon tai kiinteistön kauppakirjan liiteaineistoon.

Lue seuraavaksi: Näin teet hyvän asunnon tai kiinteistön kauppakirjan – kauppakirjamalli

Lue seuraavaksi: Asuntokaupassa myyjä vastaa paitsi antamistaan myös antamatta jääneistä tiedoista

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.