Kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuus kiinteistön kaupassa ja hyvä välitystapa

Kiinteistönvälittäjä oli antanut toimistossaan tutustua kaupan kohteesta tehtyyn kuntotarkastusraporttiin, mutta antanut vain muutamasta sivusta kopioita ostajille. Kuntotarkastusraportin osittainen kopioiminen ostajien käyttöön vain siltä osin, kuin tämä edistää kaupantekoa, on kiinteistönvälittäjiä velvoittavan välityslain ja hyvän välitystavan vastaista Välityslain mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän […]

Kiinteistönvälittäjä oli antanut toimistossaan tutustua kaupan kohteesta tehtyyn kuntotarkastusraporttiin, mutta antanut vain muutamasta sivusta kopioita ostajille. Kuntotarkastusraportin osittainen kopioiminen ostajien käyttöön vain siltä osin, kuin tämä edistää kaupantekoa, on kiinteistönvälittäjiä velvoittavan välityslain ja hyvän välitystavan vastaista

Välityslain mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen myyjältä saamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Välitysliikkeen on ennen kaupan päättämistä esitettävä kiinteistöstä mm. asiakirjat, jotka osoittavat kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja rasitteet sekä kiinteistön käyttöä koskevat rajoitukset.

Myös toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Kaupan kohteesta oli laadittu kuntotarkastusraportti, johon oli kirjattu oleellisia asioita kaupan kohteen kunnosta. Tähän raporttiin myyjä oli lisännyt kommentteja tekemistään korjauksista pyrkien vakuuttamaan ostajat siitä, että korjaukset oli tehty asianmukaisesti. Tämä jo yksistään oli sellainen seikka, jonka johdosta välittäjän olisi pitänyt kiinnittää erityistä huomiota ostajien intresseihin. Välittäjän olisi kiinteistöalan ammattilaisena pitänyt kiinnittää ostajien huomiota erityisesti seikkaan, ettei myyjän väitteitä tehdyistä korjauksista oltu mitenkään tarkistettu. Kohteessa pitäisi tehdä uusi tarkastus, jossa myyjän väitteet korjauksista voitaisiin todentaa.

Mikäli kohteessa olisi järjestetty uusi tarkastus, olisi voitu havaita, etteivät myyjän väitteet tehdyistä korjauksista pitäneet paikkaansa.

Koska välittäjä ei ollut ennen kauppaa antanut ostajille kopioita kuntotarkastusraportista kokonaisuudessaan, ainoastaan osia siitä, välittäjä oli laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ostajille. Hyvän välitystavan mukaista ei ole, että kuntotarkastusraportista annetaan vain joitain valikoituja, kaupantekoa puoltavia tietoja ostajalle.

Kiinteistökaupan kuntotarkastusraporttia voidaan arvioida vain kokonaisuutena. Ostaja ei voi saada kaikkia tarvitsemiaan tietoja kaupan kohteesta tutustumalla raporttiin vain osittain. Vaikka ostaja on voinut pikaisesti tutustua koko kuntotarkastusraporttiin kiinteisönvälittäjän toimistossa, ostajilla ei tällaisessa tilanteessa ollut riittävästi aikaa perehtyä paljon teknistä tietoa sisältävään asiakirjaan.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.