Avustusta kiinteistön, taloyhtiön tai talon energiatehokkuuden parantamiseen?

Vuoden 2020 alusta energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja muutoksiin on voinut hakea uutta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) energia-avustusta. Avustuksen myöntämisen lisäksi ARA myös neuvoo tarvittaessa avustusten hakemisessa. Mihin avustusta voi saada, millä perustein, kuinka paljon ja mitä se käytännössä tarkoittaa?  Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin eikä se ole hakijan tuloihin sidonnaista. Toisin sanoen avustusta voi […]

Vuoden 2020 alusta energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja muutoksiin on voinut hakea uutta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) energia-avustusta. Avustuksen myöntämisen lisäksi ARA myös neuvoo tarvittaessa avustusten hakemisessa. Mihin avustusta voi saada, millä perustein, kuinka paljon ja mitä se käytännössä tarkoittaa? 

Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin eikä se ole hakijan tuloihin sidonnaista. Toisin sanoen avustusta voi saada suunnittelukustannuksiin ja toteuttamiskustannuksiin kiinteistön tai asunnon sijainnista, iästä tai omistajasta riippumatta. 

Avustuksia voivat hakea näin ollen kerros- ja rivitaloyhtiöt, ARA-yhteisöt sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustuksen hakeminen tulee kuitenkin tehdä ennen energiahankkeen suunnittelua ja viimeistään ennen toteuttamista. Avustushakemuksessa on esitettävä E-luku (rakennuksen laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluku) ennen hanketta, hankkeen vaikutukset E-lukuun sekä asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan. Suositeltavaa on, että laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Asiantuntijan tulee myös laatia kustannusarvio vaadittavista toimenpiteistä. ARA:n suositus on, että avustusta haetaan ARA:n verkkopalvelussa.

Avustus maksetaan kuitenkin jälkikäteen hankkeen valmistuttua, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu ARA:lle uudella energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ja E-luku ei ole parantunut odotetulla tavalla tai sitä ei ole osoitettu päivitetyllä energiatodistuksella, avustusta ei suoriteta, vaikka se olisi alun perin myönnettykin.

Avustusta voi siis saada, mikäli energiatehokkuus paranee korjaushankkeen yhteydessä. Energiatehokkuuden tulee kuitenkin parantua enemmän kuin tavallisen korjaamisen yhteydessä edellytetään. Tarkemmin avustuksen edellyttämistä parannustasoista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa asuinrakennusten energia-avustuksesta.

Avustusta on mahdollista saada energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, energiatehokkuuteen liittyvien järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen, sekä sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen. Esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen ja sen korvaamiseen, rakennusten tiivistämiseen ja ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen voi saada avustusta, jos asetuksen edellyttämä parannustaso täyttyy. 

Öljylämmityksen osalta huomion arvoista on, että Ely-keskukselta on mahdollista saada tukea 4 000 euroa, jos rakennuksen öljylämmitys vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin. Tuki ei edellytä energiatodistusta, joten se on helpompi hakea kuin energia-avustus.

Kuinka paljon avustusta voi saada ja millä perustein?

Avustusta myönnetään enintään 50 prosenttia ARA:n hyväksymistä avustettavista korjaushankkeen lopullisista toteutuneista kustannuksista. Joka tapauksessa avustus voi olla asuntokohtaisesti tuhansia euroja. 

Avustuksen edellytyksenä on energiatehokkuuden parantaminen. Jos E-luku paranee asuinkerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi tai omakoti- ja pientalossa vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin mitä voimassaolevissa säädöksissä edellytetään – avustus enintään 4 000 euroa/asunto. Mikäli rakennus korjataan lähes nollaenergiatasoon, on avustus kuitenkin enintään 6 000 euroa/asunto.

Taloyhtiöiden ja kiinteistön omistajien tulee kuitenkin huomioida se, että ARA:lla on oikeus hankekohtaisesti arvioida ja päättää, minkä osuuden korjaustöiden kustannuksista se hyväksyy avustettavaksi. ARA:n hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan hankkeen suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen. ARA voi avustuksen myöntämisen yhteydessä edellyttää avustuksen kohteena oleviin tiloihin välitarkastuksia ja lopputarkastusta hankkeen valmistuttua.

Mikäli olet saanut kielteisen avustuspäätöksen, voi päätökseen hakea muutosta. Avustuspäätökseen voi hakea muutosta siten kuin valtionavustuslaissa säädetään. Oikaisua avustuspäätökseen tulee hakea 30 päivän kuluessa avustuspäätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ARA:lle. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen on puolestaan, mahdollista hakea muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Huomioitavaa on, että korjaushankkeeseen ei voi saada sekä kotitalousvähennystä että energia-avustusta. Näin ollen remontoijan kannattaa harkita kumpaa vaihtoehtoa kannattaa hyödyntää.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.